Polityka prywatności


OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH
 

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe użytkowników niniejszego serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: www.eurobudjks.pl, w tym również dane osobowe przekazane w ramach formularzy znajdujących się na wyżej wymienionej stronie internetowej. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.
Zgodnie z postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprwie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO raz w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Eurobud Grupa JKS Jarosław Sp. Z o.o. z siedzibą w Jarosławiu (zwany dalej Klubem lub Administratorem).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących zakresu przetwarzanych danych, proszę się skontaktować z Klubem pod adresem: ul. Poniatowskiego 63A, 37-500 Jarosław, e-mail: kontakt@eurobudjks.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. prowadzenia statystyk, analiz i zestawień związanych z działalnością Klubu- podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami - podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania interesów Administratora - podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. udziału w konkursach organizowanych w ramach prowadzonej przez Klub strony internetowej, rozliczenia tych konkursów i wydania nagród - podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. korzystania z usług świadczonych w ramach strony internetowej - podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 7. w celach marketingowych i promocyjnych rozgrywek Klubu oraz partnerów biznesowych Klubu - podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, ZPRP, Superliga Sp. z o.o., obsługa prawna, kontrahenci Administratora, kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach Ligi Zawodowej, agencje reklamowe i dziennikarze.
 2. Nie będziemy przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
 3. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, w tym brakiem możliwości udziału w konkursach, a także brakiem możliwości przesyłania Państwu informacji handlowych dotyczących rozgrywek Klubu oraz partnerów biznesowych Klubu.
 5. Pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Klub wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez Klub wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, imię, nazwisko, pseudonim, opcjonalnie numer telefonu). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Państwem w celu wydania nagród, oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do Państwa potrzeb i zainteresowań. Formularz wypełniany przez Państwa w trakcie zakładania konta na stronie internetowej, a także sam proces autoryzacji (logowania) do zasobów Klubu realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Klub z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat, w szczególności:

 
 1. dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie – przez okres trwania konkursu oraz przez 12 miesięcy od zakończenia konkursu – dla celów archiwalnych,
 2. dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych – przez czas trwania zgody na przetwarzanie tych danych, do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej,
 3. dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza na stronie internetowej Klubu – przez okres 5 lat od dnia udostępnienia tych danych lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 
 1. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa.